fbpx

REGULAMIN

kropki_graficzka_prawo_1920x80

Regulamin Dnia Otwartego odbywającego się 22.10.2023r.

w Centrum Terapii przy ul. Wyścigowej 58 we Wrocławiu („Dzień Otwarty”)

 

 

I. ORGANIZATOR

 

 

1. Organizatorem Dnia Otwartego jest HFK – Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000996408, nr NIP: 8992939781 (dalej jako: „Organizator”).

2. Dane kontaktowe do Organizatora: a. Adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@hkfcentrum.pl b. Telefon kontaktowy do Organizatora: +48574009218 c. Adres korespondencyjny: ul. Wyścigowa 58, 53-012 Wrocław

 

 

II. ZASADY OGÓLNE UDZIAŁU W DNIU OTWARTYM

 

 

1. Dzień Otwarty Centrum Terapii przy ul. Wyścigowej 58 we Wrocławiu (dalej jako „Centrum Terapii”) mają na celu przybliżenie osobom zainteresowanym oferty Centrum Terapii, także poprzez dostęp do lokali Centrum Terapii, rozmowę ze specjalistami Centrum Terapii oraz możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach, konsultacjach, warsztatach lub szkoleniach przeprowadzanych w tym czasie w Centrum Terapii przez specjalistów.

2. Udział w Dniu Otwartym, jak i ewentualny udział w zajęciach, konsultacjach warsztatach lub szkoleniach przeprowadzanych podczas Dnia Otwartego, jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Udział w Dniu Otwartym, w tym chęć udziału w zajęciach lub konsultacjach przeprowadzanych podczas Dnia Otwartego, wymaga uprzedniego zapisania za pomocą formularza zgłoszeniowego składanego poprzez stronę www.bookero.pl. Zgłoszenia chęci udziału w Dniu Otwartym poprzez zapisanie się nie stanowi zawarcia jakiejkolwiek umowy.

4. Szczegółowy program Dnia Otwartego dostępny jest pod adresem: www.hkfcentrum.pl Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania koniecznych i niezbędnych zmian w programie Dnia Otwartego. Organizator będzie informował Uczestników o ewentualnych zmianach.

5. Uczestnicy biorący udział w Dniu Otwartym zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego i zachowywania się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i mienia osób trzecich, w tym innych Uczestników i Organizatora.

6. Przedstawiciele prawni dzieci biorących udział w Dniu Otwartym zobowiązani są do opieki nad swoim dzieckiem, zapewnienia dziecku bezpieczeństwa podczas Dnia Otwartego oraz ponoszenia odpowiedzialność prawnej za działania i zaniechania swoich podopiecznych, w tym za szkody przez nich wyrządzone w mieniu innych Uczestników lub Centrum Terapii.

7. Korzystając ze sprzętu Centrum Terapii uczestnicy lub przedstawiciele prawni uczestników zobowiązani są do użytkowania go w sposób do jakiego jest przeznaczony. Zabrania się użytkowania sprzętu w sposób narażający go na uszkodzenie, czy zniszczenie wykraczające ponad standardowe zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. W przypadku świadomego zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu przez uczestnika i/lub przedstawiciela prawnego uczestnika w czasie Dnia Otwartego w tym podczas zajęć, uczestnik lub jego rodzic/opiekun, może zostać zobowiązany do naprawienia szkód.

8. Zabrania się korzystania ze sprzętu dostępnego na terenie Centrum Terapii bez wiedzy oraz nadzoru specjalisty.

9. Za rzeczy uczestników i/lub przedstawicieli prawnych uczestników pozostawione w lokalach Centrum Terapii, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

10. Organizator nie ponosi wobec Uczestników Dnia Otwartego odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Organizatora.

11. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do treści udostępnianych podczas Dnia Otwartego, w tym materiałów, scenariuszy, logotypów itp., należą do Organizatora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawną wynikającą z przepisów prawa własności intelektualnej, w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawie własności przemysłowej oraz innych przepisów szczególnych.

 

 

 

III. WYKONYWANIE ZDJĘĆ FOTOGRAFICZNYCH/NAGRAŃ PODCZAS DNIA OTWARTEGO ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU UTRWALONEGO NA ZDJĘCIACH/NAGRANIACH

 

 

1. Organizator informuje, że w związku z tym, iż Dzień Otwarty ma na celu m.in. promocję Centrum Terapii, podczas Dnia Otwartego w dniu 22.10.2023 wykonywane będą zdjęcia fotograficzne/nagrania osób uczestniczących w Dniu Otwartym.

2. Uczestnicy i/lub przedstawiciele prawni uczestników Dnia Otwartego poprzez akceptację niniejszego Regulaminu i wzięcie udziału w Dniu Otwartym wyrażają zgodę na:

a) wykonywanie podczas Dnia Otwartego zdjęć fotograficznych/nagrań utrwalających wizerunek własny i/lub wizerunek dziecka, którego są przedstawicielami prawnymi,

oraz

b) rozpowszechnianie wizerunku własnego i/lub wizerunku dziecka, którego są przedstawicielami prawnymi, utrwalonego na zdjęciach/nagraniach wykonanych podczas Dnia Otwartego Centrum Terapii, w oryginalnej lub zmienionej formie, poprzez publikację przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Centrum Terapii w mediach, w tym na stronach internetowych i platformach społecznościowych.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 udzielana jest nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w związku z udziałem w Dniu Otwartym Centrum Terapii i oferowanej podczas tego wydarzenia możliwości skorzystania z darmowych zajęć lub konsultacji.

4. Zgoda, o której mowa w ust. 2 jest dobrowolna, lecz jej udzielenie jest warunkiem wzięcia udziału w Dniu Otwartym.

5. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych (wizerunku) uczestnicy i/lub przedstawiciele prawni uczestników otrzymali w ramach odrębnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb zapisu na Dzień Otwarty i/lub zajęcia lub konsultacje.

 

 

 

IV. UDZIAŁ W BEZPŁATNYCH ZAJĘCIACH LUB KONSULTACJACH

 

 

 

1. Osoby lub przedstawiciele prawni osób chcących skorzystać z możliwości uczestniczenia w zajęciach, konsultacjach, warsztatach lub szkoleniach przeprowadzanych podczas Dnia Otwartego zobowiązane są do:

a) wypełnienia przez zajęciami lub konsultacjami kart klienta w celu przedstawienia danych niezbędnych dla należytego i bezpiecznego świadczenia usług oraz

b) zaznajomienia się i zaakceptowania regulaminu usług, z których będą chciały skorzystać.

2. W przypadku jeśli w Dniu Otwartym jest możliwość skorzystania z usługi bezpłatnej konsultacji wstępnej Biofeedback, Organizator informuje o zaleceniu wcześniejszego, samodzielnego wykonania badania EEG głowy w celu potwierdzenia braku przeciwskazań do wykonywania badania Biofeedback, ewentualnie przedstawienia zaświadczenia wydanego przez lekarza pediatrę o braku przeciwwskazań do badania Biofeedback.

3. Uczestnicy lub ich przedstawiciele prawni mają obowiązek poinformowania o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych lub innych mających wpływ na udział uczestnika w zajęciach, konsultacjach, warsztatach lub szkoleniach. W przypadku nie poinformowania o takim stanie rzeczy, Organizator, jak i specjaliści prowadzący zajęcia lub udzielający konsultacji sąd zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności za powstanie jakiejkolwiek szkody u uczestnika.

4. Uczestnicy lub ich przedstawiciele prawni mają obowiązek zgłoszenia specjaliście złego samopoczucia, wszelkich urazów lub zdarzeń mających miejsce podczas zajęć lub konsultacji.

5. W przypadku chęci wzięcia udziału w zajęciach, które mogą doprowadzić do zabrudzenia lub zniszczenia odzieży (np. warsztatów grupowych), uczestnicy powinni przystąpić do zajęć w ubiorze, który może ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu, o co zadbać powinni przedstawiciele prawni uczestników, zaś Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenie lub zniszczenie odzieży.

6. Przedstawiciele prawni dzieci biorących udział w Dniu Otwartym zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku przed i po zakończeniu bezpłatnych zajęć lub konsultacji.

7. Organizator nie zapewnia opieki nad dziećmi po zakończeniu bezpłatnych zajęć lub konsultacji od momentu przekazania dziecka przedstawicielom prawnym.

 

 

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

 

 

1. Dane osobowe uczestników i/lub przedstawicieli prawnych uczestników przetwarzane będą przez Organizatora dla potrzeb i zgodnie z celem, dla którego te dane są pobierane, ten sposób, że:

a) Przy zapisywaniu na Dzień Otwarty i/lub zajęcia lub konsultacje – uczestnik lub przedstawiciel prawny uczestnika otrzymuje odrębną informację o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb zapisu na Dzień Otwarty i/lub zajęcia lub konsultacje, w tym o wykonywaniu zdjęć fotograficznych/nagrań i rozpowszechnianiu wizerunku utrwalonego na zdjęciach fotograficznych wykonanych podczas Dnia Otwartego,

b) Przy zapisywaniu na Dzień Otwarty i/lub zajęcia lub konsultacje poprzez akceptację niniejszego Regulaminu – uczestnik lub przedstawiciel prawny uczestnika otrzymuje informację o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb prowadzenia monitoringu wizyjnego, zgodnie z pkt VI poniżej,

c) Przy wypełnianiu karty klienta – uczestnik lub przedstawiciel prawny uczestnika otrzymuje informację o przetwarzaniu danych dla potrzeb skorzystania z darmowych zajęć lub konsultacji w ramach Dnia Otwartego i zapewnienia należytego świadczenia tych usług przez Organizatora.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Dnia Otwartego we wszystkich przypadkach wskazanych w pkt 1 powyżej, jest Organizator.

 

 

VI. MONITORING WIZYJNY

 

 

1. Organizator informuje, że w lokalach Centrum Terapii prowadzony jest całodobowo monitoring wizyjny. Monitoring wizyjny będzie prowadzony także podczas Dnia Otwartego.

2. Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Dnia Otwartego oraz pracowników i współpracowników Organizatora tj. w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora.

3. Monitoring wizyjny obejmuje wyłącznie pomieszczenia ogólnodostępne tj.:

a) wejścia/wyjścia z Centrum Terapii,

b) przejścia/korytarze,

c) poczekalnię,

d) sale przeznaczone do zajęć grupowych.

4. Monitoring, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest prowadzony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz (monitoring wizyjny), bez rejestracji dźwięku.

5. Administratorem danych gromadzonych w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego jest Organizator.

6. Dostęp do nagrań z monitoringu wizyjnego posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez Organizatora oraz uprawnione organy i służby (np. Policja, prokuratura) oraz następuję w przypadku konieczności zweryfikowania zdarzenia, którzy mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

7. Nagrania z kamer monitoringu wizyjnego nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, a na ich podstawie nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

8. Nagrania z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres do trzech miesięcy od daty sporządzenia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Organizator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za uprzednim poinformowaniem uczestników Dnia Otwartego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

kropki_graficzka_lewo_1920x80

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administrator danych: HKF – Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka sp. z o.o., ul. Wyścigowa 58, 53-012 Wrocław, nr KRS pod: 0000996408, nr NIP: 8992939781.

2. Sposób i cel przetwarzania: utrwalanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku w materiałach promocyjnych dotyczących Centrum Terapii przy ul. Wyścigowej 58 we Wrocławiu w mediach, w tym na stronach internetowych i platformach społecznościowych.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych: zgoda osoby, której dane dotyczą i/lub przedstawiciela prawnego osoby, której dane dotyczą.

4. Kategorie odbiorców danych: firmy wykonawcze (np. fotograf), świadczące usługi wsparcia IT oraz doradztwa.

5. Transferowanie danych poza EOG: Na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, ani nie będą one przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

6. Uprawnienia: prawo dostępu do przetwarzanych danych, zmiany, wnioskowania o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przenoszenie danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub wniesienia skargi do organu nadzorczego, jednak pozostaje to bez wpływu na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla wzięcia udziału w Dnia Otwartych Centrum Terapii.

7. Okres przetwarzania danych: do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, jednak pozostaje to bez wpływu na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych przez Administratora, w tym na materiały opublikowane przed cofnięciem zgody.

8. Kontakt z administratorem danych: kontakt@hkfcentrum.pl