REGULAMIN

LETNICH PÓŁKOLONII 2023

kropki_graficzka_prawo_1920x80

 

1. Organizatorem PÓŁKOLONII “W krainie emocji” jest HKF Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 58, wpisana do KRS pod numerem 0000996408, NIP 8992939781.

 

2. PÓŁKOLONIE odbywają się na terenie: HKF Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka sp. z o.o ul. Wyścigowa 58 we Wrocławiu

 

3. PÓŁKOLONIE odbywają się w formie 5-cio dniowych turnusów w następujących dniach: turnus 1: 26.06-30.06, turnus 2: 03.07-07.07, turnus 3: 14.08-18.08, turnus 4: 21.08-25.08. Opieka nad dziećmi w tych dniach zapewniona jest w godzinach od 7:30-17:00.

 

4. Na terenie HKF Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka sp. z o.o. równolegle z Regulaminem PÓŁKOLONIE obowiązuje Regulamin HKF Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka dostępny na stronie internetowej www.hkfcentrum.pl oraz klauzula informacyjna pod adresem: www.hkfcentrum.pl lub w recepcji HKF Centrum.

 

5. Koszt jednego turnusu półkolonii jest podany na stronie internetowej oraz w mailu potwierdzającym zapis.

 

6. Wpłata kwoty, o której mowa w ust. 5 i/lub przebywanie na terenie HKF CENTRUM traktowane jest jako akceptacja niniejszego regulaminu, regulaminów ogólnych oraz regulaminów poszczególnych usług oferowanych w HKF Centrum. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do ich przestrzegania i podporządkowania się opiekunom wyznaczonym przez organizatorów od momentu przyjazdu na miejsce PÓŁKOLONII do momentu oficjalnego zakończenia PÓŁKOLONII. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do zapoznania dziecka z Regulaminami i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w HKF CENTRUM.

 

7. Szczegółowe zasady dotyczące form płatności dostępnych w HKF CENTRUM opisany jest w Regulaminie Ogólnym HKF CENTRUM.

 

8. Uczestnicy PÓŁKOLONII oraz ich przedstawiciele prawni zostają niniejszym poinformowani, że przy korzystaniu z atrakcji oraz urządzeń w HKF CENTRUM należy zachować szczególną ostrożność. Jednocześnie Organizator informuje, iż w przypadku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych po stronie Uczestnika bezwzględnie powinien on/ona powstrzymać się od udziału w PÓŁKOLONII.

 

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe, oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu w HKF CENTRUM.

 

10. Na PÓŁKOLONIACH obowiązuje bezwzględny zakaz: palenia papierosów, picia alkoholu, napojów energetycznych i zażywania narkotyków. Dotyczy to uczestników, instruktorów ii opiekunów, a także rodziców przeprowadzających i odbierających dzieci z zajęć.

 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania PÓŁKOLONII z przyczyn istotnych lub z powodu działania siły wyższej, rodzicom będzie przysługiwał zwrot całości wpłaconej kwoty lub możliwość wykorzystania tej kwoty na inne aktywności organizowane przez HKF CENTRUM.

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania PÓŁKOLONII w przypadku braku minimalnej liczby uczestników. Turnus może zostać rozwiązany, a uczestnikom zostanie zaproponowana inna aktywność z Oferty HKF CENTRUM lub zwrot wpłaconej kwoty.

 

13. Rodzic/Opiekun oraz uczestnik PÓŁKOLONII zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Władz Wojewódzkich na dzień rozpoczęcia PÓŁKOLONII.

 

14. Rodzic lub opiekun prawny jest JEDYNĄ upoważnioną osobą do odbioru Uczestnika z PÓŁKOLONII. Zgoda na odebranie przez inną osobę niż wskazana w karcie kwalifikacyjnej powinna zostać złożona na piśmie najpóźniej rano tego samego dnia u Kierownika/Wychowawcy PÓŁKOLONII wraz z numerem dowodu osobistego.

 

15. Rodzic/opiekun powinien przybyć na wyznaczoną przez Organizatora godzinę oraz zapewnić bezpieczny odbiór dziecka do domu.

 

16. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do poinformowania pracowników HKF CENTRUM o wszelkich przyjmowanych lekach, przewlekłych chorobach, kontuzjach, niedawno odbytych zabiegach dziecka bądź innych przeciwwskazaniach zdrowotnych, które choćby potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia dziecka podczas udziału w PÓŁKOLONIACH.

 

17. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzania i odbierania Uczestnika PÓŁKOLONII. Organizator ma prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za pobyt dziecka w HKF CENTRUM poza wyznaczonymi godzinami PÓŁKOLONII i w przypadku pozostawienia dziecka w HKF CENTRUM i nieodebrania go do czasu zamknięcia obiektu, pracownik HKF CENTRUM poinformuje właściwe organy o pozostawieniu dziecka bez opieki.

 

18. Rodzic/Opiekun ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestnika PÓŁKOLONII.

 

19. Uczestnik PÓŁKOLONII zobowiązuje się stosować do poleceń Wychowawców, Kierownika, Specjalistów, Animatorów oraz do przestrzegania aktualnie obowiązujących regulaminów w miejscach pobytu, a także przepisów prawa.

 

20. Uczestnik PÓŁKOLONII nie może opuszczać budynku, w którym odbywają się zajęcia lub oddalać od grupy na terenie otwartym bez wiedzy Opiekuna/Wychowawcy

 

21. W przypadku chęci skorzystania z terapii Biofeedback zaleca się uprzednie, samodzielne wykonanie badania EEG głowy, ewentualnie przedstawienie zaświadczenia wydanego przez lekarza pediatrę o braku przeciwwskazań do badania Biofeedback. W przeciwnym wypadku Organizator ma prawo odstąpić od przeprowadzenia sesji Biofeedback u dziecka.

 

22. W przypadku niestosowania się do poleceń pracowników HKF CENTRUM, nieprzestrzegania zasad regulaminu przez Uczestnika PÓŁKOLONII oraz nagannego zachowania opiekun grupy zawiadamia telefonicznie rodzica/opiekuna dziecka, który jest zobowiązany do natychmiastowego odbioru dziecka z HKF CENTRUM na własny koszt. Dodatkowo Uczestnik może zostać skreślony z listy bez możliwości zwrotu kosztów.

kropki_graficzka_lewo_1920x80

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administrator danych: HKF – Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka sp. z o.o., ul. Wyścigowa 58, 53-012 Wrocław, nr KRS pod: 0000996408, nr NIP: 8992939781.

 

2. Sposób i cel przetwarzania: utrwalanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku w materiałach promocyjnych dotyczących Centrum Terapii przy ul. Wyścigowej 58 we Wrocławiu w mediach, w tym na stronach internetowych i platformach społecznościowych.

 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych: zgoda osoby, której dane dotyczą i/lub przedstawiciela prawnego osoby, której dane dotyczą.

 

4. Kategorie odbiorców danych: firmy wykonawcze (np. fotograf), świadczące usługi wsparcia IT oraz doradztwa.

 

5. Transferowanie danych poza EOG: Na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, ani nie będą one przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

 

6. Uprawnienia: prawo dostępu do przetwarzanych danych, zmiany, wnioskowania o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przenoszenie danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub wniesienia skargi do organu nadzorczego, jednak pozostaje to bez wpływu na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla wzięcia udziału w Dnia Otwartych Centrum Terapii.

 

7. Okres przetwarzania danych: do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, jednak pozostaje to bez wpływu na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych przez Administratora, w tym na materiały opublikowane przed cofnięciem zgody.

 

8. Kontakt z administratorem danych: kontakt@hkfcentrum.pl